Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄋㄧㄡˊ ㄊㄡˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄟˇ
Hanyu pinyin niú tóu bù duì mǎ zuǐ
Synonym 驢脣不對馬嘴
Interpretation
比喻答非所問或事情兩不相符。《官場現形記》第一六回:「只要人家拿了他一派臭恭維,就是頭不對馬嘴,他亦快樂。」《警世通言.卷一一.蘇知縣羅衫再合》:「皂隸兜臉打一啐,罵道:『見鬼,大爺自姓高,是江西人,頭不對馬嘴。』」也作「頭不對馬面」。

︿
Top