Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄋㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ
Hanyu pinyin nán bù héng guàn gōng lù
Interpretation
位於臺灣南部,起自臺南市玉井區沿荖濃溪谷,穿越中央山脈,再沿新武呂溪東行,至臺東縣海端鄉,與環島公路網相接的公路。全長一百七十二公里,沿途高山重疊,風景秀麗,冬季常飄雪。縮稱為「南橫」。

︿
Top