Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄋㄠˇ ㄌㄧˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄧㄝˋ
Hanyu pinyin nǎo lì fú wù yè
Interpretation
泛指幫人構思、企劃、設計、解決疑難等動,而非勞力性質的服務業。如顧問人員、設計人員、律師、電程式設計師、教師等行業。

︿
Top