Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢ ㄙㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˋ
Hanyu pinyin tiān suí rén yuàn
Interpretation
事態發展恰如所望。《醒世恆言.卷三○.李汧公窮邸遇俠客》:「且喜天隨人願,今日遇見秀才恁般魁偉相貌,一定智勇兼備。」也作「天從人願」。

︿
Top