Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄕㄚ
Hanyu pinyin tiān shēng tiān shā
Interpretation
自然生成,自然滅亡。《周書.卷四六.孝義列傳.張元》:「有生之類,莫不重其性命。若天生天,自然之理。今為人所棄而死,非其道也。」

︿
Top