Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄠˇ ㄍㄨㄚ ㄅㄢ ㄏㄟ
Hanyu pinyin tiān xià lǎo guā yī bān hēi
Interpretation
老鴰,烏鴉。全句比喻同類的人或事物都有相同的特性。多用於貶意。《紅樓夢》第五七回:「『天下老鴰一般黑』,豈有兩樣的。」也作「天下烏鴉一般黑」。

︿
Top