Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄙㄢˋ ˙ㄉㄜ ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ
Hanyu pinyin tiān xià méi yǒu bù sàn de yán xí
Interpretation
(諺語)比喻世事無常,有聚必有,分離是不可避免的。如:「天下沒有不的筵席,鳳凰花開,驪歌又起,同學們互道珍重,各奔前程。」也作「天下無不的筵席」。

︿
Top