Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄠˊ ㄏㄨㄚˊ ˋ
Hanyu pinyin tiáo huá yù
Interpretation
一種美玉。堯禪讓予舜時,贈以此玉,以示轉移政權。見《太平御覽.卷八○四.珍寶部.玉》。後人用以象徵政權。清.文廷式〈賀新郎.別擬西洲〉曲:「一霎長門辭翠輦,怨君王已失苕華玉。」

︿
Top