Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ
Hanyu pinyin tiě lù diàn qì huà
Interpretation
將原路行車動力的能源,由燃煤、燃油等,改為電力系統驅動。

︿
Top