Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄢˋ ㄗㄜˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˊ
Hanyu pinyin tàn zé suǒ wéi
Interpretation
探索深奧隱的義理。參見「探賾索隱」條。《三國志.卷四二.蜀書.郤正傳》:「是以達人研道,探賾索,觀天運之符表,考人事之盛衰。」

︿
Top