Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄊㄚˋ ㄆㄛˋ ㄊㄧㄝˇ ㄒㄧㄝˊ
Hanyu pinyin tà pò tiě xié
Interpretation
穿破堅固的鞋子。借指走遍天下,或奔走勞苦。如:「他四處奔走打聽,幾乎是踏破鐵鞋,終於找到失散多年的親人。」

︿
Top