Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄣ
Hanyu pinyin dōng jiàn nán jīn
Interpretation
東方的箭和南方的。語本《晉書.卷七六.虞潭顧眾傳.贊曰》:「顧實南,虞惟東箭。」比喻優秀的人才。

︿
Top