Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ
Hanyu pinyin duì miàn bù jiàn rén
Interpretation
形容光線昏暗看不見任何東西。《西遊記》第三三回:「面不見人,捉白不見黑,哄那怪道,只說裝了天,以助行者成功。」

︿
Top