Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄨˋ ㄨㄟˊ ㄕㄣˋ ㄈㄤˊ
Hanyu pinyin dù wéi shèn fáng
Interpretation
杜絕、防止禍患於未然。《明史.卷二○二.胡松傳》:「松言邊兵外也而內之,武庫仗內也而外之,非所以重肘腋,杜慎防也,執弗許。」

︿
Top