Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄧㄥˇ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ ㄍㄨˋ
Hanyu pinyin dǐng xīn gé gù
Interpretation
建立新制,除舊弊。漢.魏伯陽《周易參同契.君臣御政》:「御政之首,鼎新故。」也作「故鼎新」、「舊鼎新」。

︿
Top