Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ˊ ㄉㄧㄝˊ
Hanyu pinyin diàn nǎo dǎo háng cí dié
Interpretation
用來在核戰爆發時,導引轟炸機飛往核武投射目標區的導資料。如美國現使用類似任天堂卡匣的唯讀記憶體,而非將資料儲存於磁碟中。

︿
Top