Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄉㄚ ㄌㄚ
Hanyu pinyin dī líng dā lā
Interpretation
破碎不堪的樣子。《三俠五義》第一○回:「然後拿出一頂半零不落的開花兒的帽子,與四爺戴上;又拿上一件滴零搭的破衣,與四爺穿上。」

︿
Top