Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄤ ㄐㄩˊ ㄔㄥ ㄇㄧˊㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ ㄅㄧˋ ㄕㄣˇ
Hanyu pinyin dāng jú chēng mí , páng guān bì shěn
Interpretation
身為當事人往往分辨不清事實的真相,而旁者卻可看得很清楚。《新唐書.卷二○○.儒學傳下.元行沖傳》:「當局稱迷,傍必審,何所為疑而不申列?」也作「當局者迷,旁者清」。

︿
Top