Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄤ ㄇㄧㄢˋ ㄍㄨˇㄉㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄨㄛˊ
Hanyu pinyin dāng miàn gǔ , duì miàn luó
Interpretation
面對面、直接把事情講明。《兒女英雄傳》第九回:「就說媳婦兒也罷,也有這樣當面鼓,對面鑼的說親的嗎?」也作「當面鑼,對面鼓」。

︿
Top