Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄡˋ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ ˋ
Hanyu pinyin dòu lì bù rú dòu zhì
Interpretation
較量力道不如運用慧。《史記.卷七.項羽本紀》:「漢王笑謝曰:『吾寧鬥,不能鬥力。』項王令壯士出挑戰。」

︿
Top