Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄤˋ ㄗㄨㄣ
Hanyu pinyin dé lóng wàng zūn
Interpretation
德行高,聲望大。多用以稱頌年高德劭,且有聲望的人。明.宋濂〈送東陽馬生序〉:「先達德隆望,門人弟子填其室,未嘗稍降辭色。」也作「德高望重」。

︿
Top