Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄜˊ ˋ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄥˊ
Hanyu pinyin dé yì wàng xíng
Interpretation
  1. 因高興而物我兩忘。語本《晉書.卷四九.列傳.阮籍》:「嗜酒能嘯,善彈琴。當其得意,忽忘形骸。」後形容人高興得忘其所以,舉止失去了常態。元.鮮于必仁〈折桂令.輞川圖〉曲:「得意忘形,眼興迢遙。」
  2. 取其精神而遺其形式。語本宋.歐陽修《試筆.李邕書》:「余雖因邕書得筆法,然為字絕不相類,豈得意而忘其形邪?」

︿
Top