Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 便便
Bopomofo ㄉㄜˊ ㄆㄧㄢˊ ˙ㄧ ˋ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄧㄢˊ ˙ㄧ
Hanyu pinyin dé pián yi shì luò pián yi
Interpretation
自認為占了便宜,其實卻吃虧。如:「看看你買的便宜貨,沒兩天就故障,『得便宜落便宜』,真沒錯啊!」

︿
Top