Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄓㄤˋ ㄈㄨ ㄋㄥˊ ㄑㄩ ㄋㄥˊ ㄕㄣ
Hanyu pinyin dà zhàng fū néng qū néng shēn
Interpretation
(諺語)有志節的人也要知權宜之計,懂退讓妥協之時。《文明小史》第三六回:「所說大丈夫能能伸,依我主意,還是拿言語來求他,抵抗他發怒卻使不得的。」

︿
Top