Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄞˋ ㄨㄛˋ
Hanyu pinyin dà quán zài wò
Synonym 大權獨攬
Antonym 大權旁落
Interpretation
握有處理重大事務的權力。如:「如今他大權在握,若要他下臺恐非易事。」

︿
Top