Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢ ˋ ㄓㄨㄥ
Hanyu pinyin dà jiān sì zhōng
Interpretation
形容人內心奸惡,而外表看似厚老實。《明史.卷一六四.黃澤傳》:「刑餘之人,其情幽陰,其慮險譎,大姦似,大詐似信,大巧似愚。」也作「大奸似」。

︿
Top