Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄏㄢˋ ㄨㄤˋ ㄩㄣˊ ㄋㄧˊ
Hanyu pinyin dà hàn wàng yún ní
Interpretation
之時,人們渴望見到下雨的徵兆。形容盼望的殷切。《孟子.梁惠王下》:「湯一征,自葛始,……民望之,若大之望雲霓也。」

︿
Top