Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ
Hanyu pinyin dà kuài rén xīn
Antonym 民怨沸騰
Interpretation
使人心裡非常痛。《明史.卷二三五.余懋學傳》:「自張居正蒙蔽主聰,道路以目,今餘風未殄,欺罔日滋。如潘季馴之斥,大人心。」也作「人心大」。

︿
Top