Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄉㄚˋ ㄋㄠˇ ㄔㄨ ㄒㄧㄝˇ ㄒㄧㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ
Hanyu pinyin dà nǎo chū xiě xìng zhòng fēng
Interpretation
病名。因高血壓導致大腦內出血的位置,最常發生在基底核、視丘、小腦及橋腦,有時出血會進入腦室,造成昏迷、癱瘓,甚至死亡。

︿
Top