Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄨ ㄓㄤ ㄧㄤˊ ㄌㄧˋ
Hanyu pinyin fū zhāng yáng lì
Interpretation
鋪陳誇飾,發揚光大。《文史通義.內篇一.詩教下》:「文之張而揚厲,皆賦之變體。」也作「鋪張揚厲」。

︿
Top