Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄥ ㄨㄟˊ ㄌㄤˋ ㄨㄣˇ
Hanyu pinyin fēng wéi làng wěn
Interpretation
風平浪靜。宋.胡仔《苕溪漁隱叢話後集.卷三五.本朝雜記上》:「還過大江,風微浪穩,舟楫安然。」

︿
Top