Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄥ ㄑㄧㄥ ㄑㄧˋ ㄕㄨㄤˇ
Hanyu pinyin fēng qīng qì shuǎng
Interpretation
清涼而空氣清爽。形容天氣宜人。《紅樓夢》第四一回:「正值清氣爽之時,那樂聲穿林度水而來,自然令人神移心曠。」

︿
Top