Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 使
Bopomofo ㄈㄤˋ ˙ㄌㄜ ㄆㄧˋ ㄑㄩㄝˋ ˇ ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ
(變) ㄈㄤˋ ˙ㄌㄜ ㄆㄧㄜˋ ㄑㄩㄝˋ ˇ ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ
Hanyu pinyin fàng le pìr què shǐ shǒu yǎn
(變) fàng le pièr què shǐ shǒu yǎn
Interpretation
(諺語)文過飾非的意思。《西遊記》第七二回:「上門的買賣倒不好做!放了兒,卻使手掩。你往那裡去!」

︿
Top