Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 禿
Bopomofo ㄈㄤˋ ㄊㄨ ㄨㄟˇ ˙ㄅㄚ ㄧㄥ
Hanyu pinyin fàng tū wěi ba yīng
Interpretation
放款被人賴帳或拐逃,本利全失的意思。如:「老張被人放禿巴鷹,如今愁容滿面,鎮日長吁短嘆。」

︿
Top