Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄈㄣˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄕㄣ
Hanyu pinyin fèn bù gù shēn
Synonym 義無反顧
Antonym 畏縮不前畏葸不前
Interpretation
勇往直前,不顧生死。《漢書.卷五四.李廣蘇建傳.李廣》:「陵事親孝,與士信,常奮不顧身以殉國家之急。」《舊唐書.卷七六.太宗諸子列傳.越王貞》:「遂能奮不顧身,率先唱義,雖英謀未克,而忠節居多。」

︿
Top