Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄨˋ ㄆㄧˊ ㄙㄢˇ ㄖㄣˊ ㄍㄨˇ ˊ
Hanyu pinyin mù pí sǎn rén gǔ cí
Interpretation
書名。明遺老賈鳧西作。以嬉笑怒罵之筆,敘歷代治亂興亡之事,極為詼諧詭異。簡稱為「木皮詞」。

︿
Top