Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˊ ㄎㄞ ㄉㄠˋ
Hanyu pinyin míng luó kāi dào
Interpretation
古時官吏出行,轎前有人敲清道。《文明小史》第一回:「三人會齊,立刻鳴開道,齊奔西門外高陞店而來。」

︿
Top