Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄩㄝˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄥ
Hanyu pinyin míng yuè qīng fēng
Interpretation
皎潔的圓月,清爽的微。語本《文選.阮籍.詠懷詩一七首之一》:「夜中不能寐,起坐彈鳴琴。薄帷鑒明月,清吹我衿。」後比喻擺脫塵世羈絆的悠閒生活。明.沈采《千金記》第二齣:「戀功名水上鷗,俏芒鞋塵內走,怎如明月清隨地有。」

︿
Top