Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄛ ˋ ㄏㄨㄚˋ
Hanyu pinyin míng rén bù shuō àn huà
Interpretation
(諺語)說話直截了當,不拐彎抹角。如:「我是明人不說話,你有話就直說好了。」

︿
Top