Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ˋ ㄆㄣˊ ㄏㄨㄛˇˋ ˋ ㄅㄚˇ ㄉㄠ
Hanyu pinyin míng shì yī pén huǒ , àn shì yī bǎ dāo
Interpretation
(諺語)指當面十分熱情,背後居心不良。《紅樓夢》第六五回:「我告訴奶奶,一輩子別見他纔好,嘴甜心苦,兩面三刀;上頭一臉笑,腳下使絆子;明是一盆火,是一把刀;都占全了。」

︿
Top