Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄑㄧㄤ ㄖㄨㄥˊ ˋ ㄉㄨㄛˇˋ ㄐㄧㄢˋ ㄗㄨㄟˋ ㄋㄢˊ ㄈㄤˊ
Hanyu pinyin míng qiāng róng yì duǒ , àn jiàn zuì nán fáng
Interpretation
比喻公開的攻擊比較容易對付,中的攻擊難以提防。明.葉憲祖《鸞鎞記》第一○齣:「待我到丞相跟前去,背他一場是非,叫他明鎗容易躲,箭最難防。」也作「明槍好躲,箭難防」。

︿
Top