Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄉㄠˋ
Hanyu pinyin míng gōng zhèng dào
Interpretation
堂堂皇皇,光正大。《紅樓夢》第三一回:「不是我說正經,公正道,連個姑娘還沒掙上去呢。也不過和我是的!那裡就稱起『我們』來了!」也作「公正氣」。

︿
Top