Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄇㄟˊ ㄓㄥˋ ㄆㄟˋ
Hanyu pinyin míng méi zhèng pèi
Interpretation
經過公開儀式的正式婚姻。也作「明媒正娶」、「明婚正配」。

︿
Top