Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄔㄣˊ ㄧㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄨˋ
Hanyu pinyin míng chén yán xìng lù
Interpretation
書名。宋朱熹撰,前集十卷,收錄宋初至英宗五朝名臣六十五人;後集十四卷,收錄英宗至徽宗三朝名臣四十二人。後李幼武補作續集八卷、別集二十六卷,記南宋諸臣行,外集十七卷,記講學諸子的行,合刻為一書。

︿
Top