Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ
Hanyu pinyin míng zhèng yán shùn
Synonym 堂堂正正
Interpretation
語本《論語.子路》:「名不正,則不順,不順,則事不成,事不成,則禮樂不興。」形容名義正當,詞順適。元.鄭光祖《倩女離魂》第二折:「待小生得官回來,諧兩姓之好,卻不名正順?」

︿
Top