Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄒㄩ ㄨㄟˋ
Hanyu pinyin míng bù xū wèi
Interpretation
名聲與實際相符。如:「久聞其名,今日一見,果然名不謂。」也作「名不」。

︿
Top