Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ
Hanyu pinyin mín zú tóng huà
Interpretation
一個民在語文、生活方式、宗教信仰等方面,逐漸融入於另一個民的社會文化過程。

︿
Top