Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ˙ㄉㄜ ㄓㄨ ㄊㄡˊ
Hanyu pinyin miào lǐ de zhū tóu
Interpretation
(歇後語)已經有主。引申喻有理由、有道理。《醒世姻緣傳》第七二回:「你自己不長進罷了,你原不該又把閨女這們等的,他廟裡豬頭是有主的,你不流水的認不是,還挺著脖子合人強哩。」

︿
Top