Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word 滿
Bopomofo ㄇㄢˇ ˇ ㄏㄨㄤ ㄊㄤˊ ㄧㄢˊ ㄅㄚˇ ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ ㄌㄟˋ
Hanyu pinyin mǎn zhǐ huāng táng yán , yī bǎ xīn suān lèi
Interpretation
表面上看來,整篇文章寫的都是荒誕不經的事情,而內涵所說的其實是充滿深刻情感的痛苦遭遇。《紅樓夢》第一回:「滿紙荒唐,一把辛酸淚,都云作者痴,誰解其中味。」

︿
Top