Ministry of Education 《Revised Mandarin Chinese Dictionary》

Word
Bopomofo ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ ㄙㄢ ㄍㄨˋ
Hanyu pinyin máo lú sān gù
Interpretation
比喻敬賢禮士,誠意邀請。參見「三顧茅廬」條。元.無名氏《醉寫赤壁賦》第一折:「不肯去蘭省,一朝登北闕,便想這茅廬三顧到南陽。」

︿
Top